Palvelut

I was messing around in my dorm and came up with this.

Asiakkaan tuki nykytila-analyyseistä, vision ja strategisten vaihtoehtojen hahmottamisesta, strategian valintaan ja to­teu­tus­suun­ni­tel­miin

Liikkeenjohdon konsultointi

photo of outer space

Markkina-, tuote- kilpailija-ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­sa­na­lyy­seis­tä investointi- ja eta­bloi­tu­mis­hank­kei­den suunnitteluun ja toteutukseen

Market entry - palvelut

two train tracks crossing

Yrityksen tai liiketoiminnan kumppanuus ja yri­tys­kaup­pa­stra­te­gias­ta­lii­ke­toi­min­nan arvonmääritykseen, due dilligence, myynti- tai ostohankkeitten ja yri­tys­kaup­pa­pro­ses­sin käytännön toteutukseen.


Yritysjärjestelyt

industry%20(2)-me.jpg

Alihankinta- ja toimitusketjujen nykytila- ja riskiarviot sekä strategiahankkeet. Toimittajien kilpailuttaminen neuvottelu ja sopimustuki.

Supply chain - palvelut

photo of outer space

Kestävän kehityksen huomioiva energia- ja poltto-ainehankinnan strategiat ja kehityssuunnitelmat sekä riskiarviot. Yh­teis­han­kin­ta­pro­jek­tit ja kilpailutukset.

Energianhankinta

shutterstock_1216469473-me.jpg

Yritysvastuun, resurssitehokkuuden, kier­to­ta­lous­rat­kai­su­jen ja toimitusketjun hiilijalanjäljen vähentämisen ja hiilikädenjäljen kehittämisen integrointi osaksi jokapäiväistä toimintaa ja yrityksen arvon kehittämistä. 

Yritysvastuu

Arkadia-me.jpg

Regulaatio-, yritysmaine ja vai­kut­ta­mis­toi­min­nan kehittäminen ja hankkeiden suunnittelu sekä toteutusvaiheen tuki Suomessa, EU:ssa ja Venäjällä

Vaikuttamispalvelut

Hydrogen%2002-me.jpg

Uuden teknologian valmius-, regulaatio- ja markkina- ja liiketoiminta potentiaali- sekä riski arviot ja selvitykset

Uudet teknologiat